AKADEMİK PERSONELİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR (03.08.2017)

Yurtiçi ve yurtdışı tüm görevlendirmelerde, " kongre katılım ücreti, yolluk ve yevmiye... no'lu projeden karşılanmak üzere" ifadesi yer almadığı takdirde kongre katılım ücretleri ödenmeyecektir. 

BAPK BİRİMİ FİRMA MODÜLÜNÜ KULLANIMA AÇMIŞTIR

BAPK Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 25.05.2017/3 kararı gereğince 1 Haziran 2017 Perşembe gününden itibaren e-BAP otomasyon sisteminde bulunan firma modülünü yürütücülerin kullanımına açmıştır. 

Firma modülü, alınacak bir mal/hizmet/malzemeye sadece Afyonkarahisar ve çevre illerden değil, Türkiye’nin her yerinden firmaların teklif vermesine olanak sağlamaktadır. Böylece rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflık sağlanacaktır.

Yürütücüler, piyasa araştırması ve proforma temini gibi zaman alıcı işlemlerle vakit kaybetmeyeceklerdir. Firma modülünün kullanımı ayrıca, yapılan satın alma işlemlerinde BAP çalışanları, yürütücüler ve firma yetkililerinin tarafsız işlem yapmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda, proje yürütücülerinin aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesi önemle duyurulur:

  • Projede yer almayan, bütçesi olmayan/yetersiz olan mal/malzemeler ve hizmetler için talep yapılamaz.
  • Proje başlama ve bitiş tarihleri dışındaki harcamalar karşılanmaz. Yolluk giderlerinde biletlerin proje başlamadan önce alınması ile tez savunmasına girmiş projelerdeki harcamalar da karşılanmaz. 
  • Bütçe aktarımı/ek ödenek talebi gerektiren mal/malzemeler bu talepler BAP Komisyonunca kabul edildikten sonra yapılmalıdır.
  • Tüketim malzemesi, hizmet alımları veya mamul mal alımları gibi her kalem için ayrı talep belgesi düzenlenecek ve gerekiyorsa ıslak imzalı teknik şartname eklenecektir.
  • Menkul mal (makine teçhizat) alımları tutarı ne olursa olsun 06.1-mamul mal alımları kaleminden talep edilecektir.
  • Talep yapıldıktan sonra ıslak imzalı çıktısının BAP Koordinasyon Birimi'ne teslimi gerekmektedir. 
  • Yapılan talepler birimimizce değerlendirilerek uygunsa harcama yetkilisinden onay alındıktan sonra piyasa araştırması yapılarak mal/hizmet alımı birimimizce gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, talep yapılmadan ve onay alınmadan birimimiz dışında yürütücülerce harcama yapılması, fatura kestirilmesi, mal teslim alınması ve faturaların doğrudan birimimize gönderilmesi halinde bu giderler kesinlikle ödenmeyecektir. Yürütücüler tarafından teslim edilen proforma faturalar bilgilendirme amaçlı kullanılacaktır. Satın alma işlemi firmalardan fiyat araştırması yapılarak en uygun teklifi veren firmadan alım gerçekleştirilecektir.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

KURULUŞ VE TARİHÇE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesi ile Ek 28. maddesine göre 2009 yılında çıkartılan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ile "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimleri" kurulmuştur.

Aynı yönetmelikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Birimin yönetimi Üst Yönetici tarafından atanacak bir Koordinatöre bağlanmıştır.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Desteklenen projelerin bilimsel ve idari süreçleri, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Projelere ilişkin mal ve hizmet alımları ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (f) ve 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Afyon Kocatepe Üniversitesince desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlenmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır. Komisyon, düzenli olarak her ay en az bir kez toplanmaktadır.

Komisyon Başkan ve Üyeleri;

Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Enstitüleri müdürleri ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan 7 öğretim üyesinden oluşur.

Alt Komisyon Üyeleri;

Her akademik birimi temsil edecek şekilde seçilen öğretim üyeleri Alt Komisyon üyesi olarak görev almaktadır. Genel amaçlı, tematik, alt yapı ve kariyer destek projelerinin değerlendirilmesi ve Komisyonun ayrıntılı incelenmek üzere verdiği görevleri yürütmektedirler.

 

 

 

 

 

 Genel Duyurular
Kayıt yok