Satınalma Modülü

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Bu proje türü yıl boyunca çağrıya açıktır.

2. Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3. Yürütücü, Fikri Mülkiyet Hakları Kurulundan alınacak, fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna dair değerlendirme raporunu ve destek almasının uygun olduğuna ilişkin yazıyı, proje başvurusu sırasında e-BAP otomasyon sistemine yüklemelidir.

4. Başvurunun buluş/eser üzerinde hak sahibi olan üniversitemiz mensubu araştırmacıların bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiğine dair Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmelidir.  

5. Proje öneri formu çıktıları, proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar) ve diğer ilgililerce imzalanarak, sisteme yüklenen belgelerin asılları ile birlikte BAPK Birimine teslim edilecektir.   

6. Proje başvuruları, BAP Komisyonunca değerlendirilecektir. Komisyon, başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir.

7. Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- sözleşme imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden sözleşme formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra BAPK Birimine teslim edeceklerdir.

8. Proje başlama tarihi, sözleşme formunun Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

II. BAŞVURU VE UYGULAMA ESASLARI

1. Proje destek üst limiti 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Proje yürütücüsü üniversitemizde tam zamanlı görev yapan, doktorasını tamamlamış öğretim elemanı olmalıdır.

3. Birden fazla hak sahibi bulunan patent, faydalı model ve tescil belgesi için destek başvurusu, üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir.

4. Proje süresi ek süreler dâhil, 36 aydır. Proje kapsamında yürütülecek işlemler ve harcamalar proje süresi ile sınırlıdır. Proje süresi bitiminden sonraki ödemeler buluş sahibi/sahiplerine ait olacaktır.

5. Proje bitiminde, patent başvurusunun yapıldığına dair ilgili kurumun yazısı ve patent metninin bir kopyası otomasyon sistemine yüklenmelidir. Patent başvuruları sonuçlandığında, sonucun BAPK Birimine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Proje bitiminde sonuç raporu hazırlanarak otomasyon sistemine yüklenmeli ve çıktısı da BAPK Birimine teslim edilmelidir. Proje, Komisyon kararından sonra tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

6. Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Belirtilen hususlarda tereddüt oluşması halinde ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve BAP Komisyonu kararları geçerlidir. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

KURULUŞ VE TARİHÇE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesi ile Ek 28. maddesine göre 2009 yılında çıkartılan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ile "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimleri" kurulmuştur.

Aynı yönetmelikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Birimin yönetimi Üst Yönetici tarafından atanacak bir Koordinatöre bağlanmıştır.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Desteklenen projelerin bilimsel ve idari süreçleri, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Projelere ilişkin mal ve hizmet alımları ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (f) ve 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Afyon Kocatepe Üniversitesince desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlenmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır. Komisyon, düzenli olarak her ay en az bir kez toplanmaktadır.

Komisyon Başkan ve Üyeleri;

Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Enstitüleri müdürleri ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan 7 öğretim üyesinden oluşur.

Alt Komisyon Üyeleri;

Her akademik birimi temsil edecek şekilde seçilen öğretim üyeleri Alt Komisyon üyesi olarak görev almaktadır. Genel amaçlı, tematik, alt yapı ve kariyer destek projelerinin değerlendirilmesi ve Komisyonun ayrıntılı incelenmek üzere verdiği görevleri yürütmektedirler.

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ DUYURULAR

Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__