Duyuru Detay
2017 Yılı Proje Başvuru Esasları ve Kabul Süreci Belirlenmiştir Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-06-2017 Son Geçerlilik Saati 23:40
Tarih 28-04-2017 Ekleyen Arş.Gör. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2017 YILI PROJE BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1) Tüm proje önerileri özgün, yürütücünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni ve nitelikli bir araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı yayınlanmamış olmalıdır. Tez projeleri hariç, tüm projeler alt komisyon incelemesinden geçmek zorundadır.

2) Tüm proje tiplerinde (tez projeleri hariç) proje yürütücüsü, projenin sonuç raporunun kabul tarihinden itibaren 2 yıl içinde proje konusu ile ilgili bilimsel veya sanatsal en az bir çıktıyı (makale, bildiri, kitap, sergi, konser, patent vb.) veya çıktının değerlendirme sürecinde olduğunu gösteren belgeyi komisyona teslim etmek şartı ile aynı türden bir proje başvurusunda bulunabilir.

3) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

4) Genel amaçlı ve altyapı projelerinde, proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Projeler, Dekanlık/Müdürlükler tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

5) Proje başvuruları ilgili alt komisyonlaraBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gönderilecektir. Alt komisyonlar, genel amaçlı ve altyapı proje önerilerini incelendikten ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, belirtilen süre içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderecektir.

6) BAP Komisyonu/alt komisyon tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili alt komisyonlar tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 500 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. (Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ... takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır.) Proje kapsamında yapılacak kağıt vb. kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb.nin yanı sıra bunlara ait sarf malzemeleri alınmayacaktır(Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

A. Genel Amaçlı ve Altyapı Projeleri

1) Fen, mühendislik ve sağlık alanlarında yapılacak genel amaçlı proje başvurularında üst limit 25.000 TL, diğer alanlarda ise 15.000 TL'dir.

2) Yürütücülüğünde genel amaçlı bir proje bulunan araştırmacı yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz.

3) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

4) Birimlere tahsis edilen bütçenin en az %50'si altyapı projesi olmak zorundadır. Altyapı projeleri, her aşamasında birim proje alt komisyon uygunluk kararı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.

5) Bir altyapı projesinin toplam bütçesi en az 5.000 TL (KDV dâhil) olmalı ve sadece makine-teçhizat vb. demirbaş içermelidir.

6) Proje başvuru süreci 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 08.30'da başlayıp 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.  Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Dekanlık/Müdürlükler tarafından teslim alınan projeler, 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir. 

7) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilen proje başvuruları, ilgili alt komisyonlar tarafından 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında incelenip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

8) Altyapı projeleri, öğretim üyeleri tarafından önerilebilir.

9) Rektörlük ve enstitülerde görevli olup proje başvurusunda bulunacak olan öğretim elemanları proje başvurularını alanları ile ilgili fakültelere yapacaklardır. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ile görevlendirilmiş olan öğretim elemanları ise kadrolarının bulunduğu akademik birimlere başvuru yapacaklardır.

 

B. Tez Projeleri

1) Tez projeleri kabul takvimi Enstitü Müdürlükleri/Tıpta Uzmanlık Kurulu/Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenecektir.

2) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden ilgili birimler tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.  

3) Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), tez öğrencisi ve diğer ilgililerce imzalanarak ilgili birimlere teslim edilecektir.

4) İlgili birimler ön değerlendirmelerini yaparak kendilerine ayrılan bütçe kadar projeyi BAPK Birimine ilgili kurul karar(lar)ıyla göndereceklerdir.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliği uzmanlık tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 15.000 TL, diğer alanlarda 7.500 TL; yüksek lisans tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 10.000 TL, diğer alanlarda 5.000 TL'dir.

 

C. Tematik Projeler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde 2017 yılı için belirlenen konu başlığı/başlıkları, başvuru tarihleri ve başvuru esasları daha sonra ilan edilecektir.

 

D. Kariyer Destek Projeleri

1) Kariyer destek proje başvuruları, 2017 yılı kariyer destek proje ilanında belirtilen şartlara uygun olarak ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuru tarihleri aşağıdaki gibi olup, başvuru başlangıcında mesai başlangıç saati esas alınırken başvuru bitiş saati son başvuru günü saat 23.59'dur.

1. Dönem: 01-13 Mart 2017

2. Dönem: 02-10 Mayıs 2017

3. Dönem: 03-12 Temmuz 2017

4. Dönem: 02-11 Ekim 2017