Duyuru Detay
2019 YILI UYGULAMA İLKELERİ BELİRLENMİŞTİR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 08-04-2019 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

2019 YILI UYGULAMA İLKELERİ

 

BAPK Birimi Komisyonu tarafından 07/02/2019 tarih ve 01/1 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

 A. BAŞVURU YAPILACAK PROJE TİPLERİ

AKÜ-BAP-01 Kariyer Destek Projesi

AKÜ-BAP-02 Lisansüstü Tez Projeleri

AKÜ-BAP-02.1 Fen Bilimleri

AKÜ-BAP-02.2 Sağlık Bilimleri

AKÜ-BAP-02.3 Sosyal Bilimler

AKÜ-BAP-03 Tematik Proje

AKÜ-BAP-04 Genel Amaçlı Proje

AKÜ-BAP-05 Alt Yapı Projesi

AKÜ-BAP-06- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

B1. Proje başvurularının proje yürütücüsü tarafından e-BAP otomasyonu üzerinden Üniversitemiz e-posta ve şifresi ile yapılması gerekmektedir. Proje öneri formu otomasyon üzerinde doldurulduktan sonra onayla ve gönder butonuna basılarak başvuru D1 konumuna getirilmelidir. Proje öneri formları ıslak imzalı olarak BAPK Birimine teslim edildikten sonra işleme alınacaktır.

B2. Tez projelerinde enstitüye sunulan tez önerisi başlığı ile tez projesi başlığı kesinlikle birebir aynı olmalıdır. 

B3. Etik Kurul onayı gerektiren projeler için Proje Öneri Formuna, “Etik Kurul Raporu” (ya da müracaat edildiğine ilişkin dilekçe) eklenmelidir. Etik kurul kararı ve gerekli diğer belgeler tamamlanmadan proje başlatılmayacaktır.

B4. Proje öneri formunda yer alan proje ekibinin görev tanımları net yapılmalıdır. Proje ekibinin çalışma alanlarının proje kapsamı ile ilişkili ve uyumlu olması gerekmektedir.

B5. Kabul edilen projelerin sözleşme formu, proje kabulünden itibaren en geç 3 ay içinde imzalanmalıdır. Aksi takdirde proje iptal edilecektir.

B6. Üzerinde devam eden genel amaçlı bir projesi olan yürütücü yeni bir genel amaçlı proje başvurusu yapamaz.

B7. Proje süresi bitmiş ve üç aydan daha fazla süre içinde proje sonuç raporunu e-BAP otomasyon sistemine yüklememiş ve tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ciltli çıktıları BAPK Birimine teslim etmemiş olan yürütücüler, yeni bir proje başvurusunda bulunamayacaklardır.

Devam etmekte olan proje tez projesi ise yürütücüler yeni bir tez proje önerisi verebileceklerdir. (BAPK Birimi Komisyonunun 29/03/2019 tarih ve 03/02 sayılı kararı

C. PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ

C1. Proje başlatıldıktan sonra yapılacak tüm talepler proje yürütücüsü tarafından yapılmalıdır. İşlemler, talep dilekçesi ıslak imzalı olarak BAPK Birimine teslim edildiğinde başlatılacaktır.

C2. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri de kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Öğrencinin bağlı olduğu enstitüden ilişiği kesilinceye kadar (öğrenci belgesi ibraz edilerek) ek süre verilebilir ve proje bütçesi kullanılabilir.

C3. Tez projelerinde danışman/2. danışman ve öğrenci dışındaki öğretim üyesi/elemanları proje ekibinde yer alabilir.

C4. Projeye personel ekleme ve çıkarma işlemleri ilgililerin ıslak imzalı talepleri ile yapılabilir.

C5. Tez projelerinin genel amaçlı projeye çevrilmesi, proje türü değiştirme talebi ekinde enstitü ile ilişiğinin kesildiğine dair enstitü yazısı ile yapılabilir. Lisansüstü tez projesinde harcama yapılmamışsa proje iptal edilir. Harcama yapılmış ise yürütücünün üzerinde devam etmekte olan genel amaçlı projesi olup olmadığına bakılmaksızın genel amaçlı proje türüne çevrilebilir.

C6. Üniversitemizden ayrılan öğretim elemanlarının hiçbir proje türünde proje yürütücüsü olarak görev yapması mümkün değildir (AKÜ BAP Yönergesi Madde 4). Ancak talebi doğrultusunda yardımcı araştırmacı olarak projede kalabilirler.

D. HARCAMALAR

D1. Proje harcamaları, proje BAP Komisyonu tarafından kabul edildikten ve protokol imzalandıktan sonra yapılacaktır. Protokol imzalanıp proje başlatılmadan önce yapılan hiçbir harcama (uçak bileti, katılım ücreti dahil) proje bütçesinden karşılanmayacaktır. Mal ve hizmet alımlarında satınalma işlemlerinin tamamlanabilmesi için satınalma talebinin proje bitiş tarihinden en az 30 gün önce yapılması gerekmektedir. Proje bitiş tarihinden (tez projelerinde savunma tarihinden) sonra harcama yapılamaz. Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

D2. Projelerde satınalma sürecinin başlayabilmesi için proje yürütücüsü tarafından e-BAP sisteminden “Yeni Satınalma Talebi” yapılarak “Malzeme İstek Belgesi”nin düzenlenmesi ve imzalı çıktısının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Malzeme/hizmet alım talepleri TL üzerinden olacak ve her harcama kalemi (tüketim, mal alımı, hizmet alımı vb.) için ayrı ayrı düzenlenecektir. Gerekiyorsa alınacak malzemeye ilişkin özelliklerin belirtildiği (herhangi bir marka belirtilmeden), yürütücü tarafından hazırlanan ve imzalanan “Teknik Şartname” eklenecektir.

D3. Talep sonrası satınalma işlemleri, piyasa fiyat araştırması BAP Koordinasyon Birimi tarafından yapıldıktan sonra tamamlanacaktır. Kamu kuruluşlarından yapılacak alımlarda ilana çıkılmadan alım yapılacaktır.

D4. Yürütücü tarafından satınalma talebi yapılmadan ve birimimiz tarafından ilgili evraklar tamamlanmadan harcama yapılması, fatura kestirilmesi, mal teslim alınması ve faturaların doğrudan BAP Koordinasyon Birimine gönderilmesi halinde bu giderlerin karşılanması mümkün olmayacaktır.

D5. Talep edilen tüm mal/hizmet vb. alımların projede bulunması gerekmektedir. Projede bulunmayan mal ve hizmet proje için gerekli ve yeterli bütçesi varsa Komisyonda görüşülmek üzere e-BAP sisteminde ayrıntılı gerekçe belirtilerek ve proforma fatura eklenerek  “Ek Malzeme Talebi” ile talep edilebilir.

D6. Üniversitemizde yaptırılabilecek mal ve hizmet alımlarının (analiz vb.), zorunlu haller dışında başka kurumlardan satın alınması durumunda proje bütçesinden karşılanmayacaktır. Zorunlu hallerde, Üniversitemiz bünyesindeki ilgili birimden alınmış “mal ve hizmet alımının yapılamayacağına” dair bir yazının BAPK Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

D7. Her türlü hizmet alımı (anket, numune hazırlama/işleme vb.) firmalardan fatura karşılığında gerçekleştirilecektir.

D8. Kazı, arazi vb. saha çalışması gerektiren projelerde ve araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içinde özel araç kullanılacak çalışmalarda, her 100 km. mesafe için 6 lt. akaryakıt ödemesi yapılır.

D9. Devam eden projelerde kongre katılımları için Komisyon tarafından belirlenen üst limit dâhilinde ödenek ayrılır. Proje başına katılım ücreti, yolluk ve yevmiye dâhil yurt içi üst limit 3.000 TL ve yurt dışı üst limit 6.000 TL’dir. Yurt dışı ödenek limitine, bu yolculuk için yurt içinde yapılan giderler de dahildir. Yolculuk giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre bu tutarları aşmayacak şekilde ödenebilecektir. Katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderlerinin ödenebilmesi için gidiş tarihinden önce tüm evrakların (dilekçe, kabul yazısı, Rektörlük Onayı) eksiksiz olarak BAPK Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

D10. Yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklerin BAPK Birimi tarafından desteklenebilmesi için aşağıdaki şartların tümünün sağlanması gerekmektedir:

  1. Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlik üniversiteler ve/veya alanında kabul görmüş bilinen kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
  2. Uluslararası etkinlik en az 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
  3. Uluslararası etkinlikte sözlü veya poster bildiri sunanların çoğunluğunun Türkiye dışından yabancı uyruklu olması gerekmektedir.                                                      

Yukarıdaki şartların sağlandığı belgelendirilmelidir. Aynı takvim yılında birden fazla yurt dışı  etkinlik katılımı desteklenmeyecektir. Yukarıdaki şartlar yurt içinde gerçekleştirilen uluslararası etkinliklerin desteklenmesi için gerekli değildir. Yurt dışında gerçekleştirilen ancak yukarıdaki şartları sağlayamayan uluslararası etkinliklerdeki sözlü veya poster bildiri sunumları yurt dışı seyahat üst limitinin %50’sini geçmemek şartıyla desteklenecektir. 

D11. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde kongre katılım ücreti, yolluk ve yevmiye karşılanmakta; konaklama vb. giderler karşılanmamaktadır. Yurt içi harcamalarda konaklama ücreti de ödenir. Projede görevli ancak Üniversitemiz personeli olmayan araştırmacılara hiçbir ödeme yapılmamaktadır. (İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılmış görevlendirme ve düzenlenecek yolluk bildirimi ile ödeme yapılabilecektir.) Yolculuk tamamlandığında, “Yurt İçi/Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi” beyan sahibi tarafından düzenlenecek ve birim yetkilisi ile yürütücü tarafından imzalanacaktır. Görevlendirme yazısı ve onayı (harcırah ve katılım giderlerinin BAP bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirildiği ile yurt içinde uçak ile yolculuk yapılacaksa bu hususu belirten yönetim kurulu kararı, Rektörlük Onayı), elektronik bilet, fatura, biniş kartı, kongre katılım ücretini gösterir fatura/makbuzun aslı, kongre katılım/sertifika belgesinin aslı ya da fotokopisi, tren, vapur bileti vb. (yabancı dilde ise tercümeleri ile birlikte) eklenerek BAP Koordinasyon Birimine teslim edilecektir. Yurt içi ve yurt dışı tüm görevlendirmelerde, "kongre katılım ücreti, yolluk ve yevmiye ... no'lu projeden karşılanmak üzere" ifadesi yer almadığı takdirde, ödeme yapılmayacaktır.

D12. Yurt dışı yolculuk harcamaları ile çok zorunlu hallerde mal ve hizmet alımları için avans verilebilecektir. e-BAP sisteminde ek talepler bölümünde bulunan “Avans/Kredi Talebi” doldurularak belirtilen yolluk vb. giderler için (2019 yılı için proje bütçesini aşmayacak şekilde 15.000 TL’ye kadar) avans verilebilecektir. Arkeolojik kazı, alan araştırması vb. için bütçe kanununda iller için belirlenen avans limitinin on katıdır. Yolluk avanslarında görevlendirme yazısı ve onayı (katılım ücreti ve harcırah giderlerinin BAP bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirildiği belirtilen –yurt içinde uçak ile yolculuk yapılacaksa bu hususu belirten- yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Onayı eklenmelidir. Ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

a) Yolculuk harcamaları dışında mal veya hizmet alımı için avans verilmiş ise, yürütücüler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak, en az 3 teklif/proforma alınacak ve avans kapatılırken birimimize teslim edilecektir.

b) Avanstan önce yapılan harcamalara ilişkin belgeler kabul edilmediğinden, yürütücülerin harcamalarını, avans tutarı hesaplarına yatırıldıktan sonra yapmaları gerekmektedir.

c) Alınan iş avanslarının, hesaba yatırıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde; yurt dışı yol avanslarının dönüş tarihinden itibaren 2 ay içinde ve arkeolojik kazı, alan araştırması vb. için alınan avansların ise hesaba yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde kapatılması gerekmektedir. Belgelerin hazırlanabilmesi ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için, kanıtlayıcı belgeler sürenin dolmasından en az 10 iş günü önce, BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Ayrıca alınan avans ve yapılan harcama tutarları bir liste halinde belirtilmeli ve kanıtlayıcı belgeler eklenmelidir.

D13. Kırtasiye harcamaları için üst limit 250 TL’dir. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dahil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, … takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır.

D14. Kitap alımları için üst limit 1.500 TL’dir.

D15. Proje bütçesini aşan harcamalardan yürütücü sorumludur.

D16. Proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler alınmayacaktır. Proje bütçesinden masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb. alınmayacaktır. (Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

D17. Satın alınan taşınır mallar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanter kayıtlarına alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye taşınır teslim belgesi ile teslim edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. Proje kapsamında alınan demirbaşlar (cihaz, kitap vb.) proje sonuçlandığında, yürütücünün görevli olduğu ilgili birim taşınır kayıt kontrol yetkilisine taşınır işlem fişi/zimmet fişi ile teslim edilir.

D18. Bütçe kalemleri arasında aktarma işlemine çok zorunlu hallerde, ayrıntılı düzenlenmiş gerekçeye göre Komisyon tarafından karar verilebilecektir. Diğer kalemlerden yolluklar kalemine ödenek aktarılmaz. Ancak yolluklar kaleminden diğer kalemlere ödenek aktarılabilir. 

D19. Üst sınır getirilmiş olan harcama kalemlerinde ödenek hiçbir şekilde artırılamaz.

D20. Tez projelerinde yurt dışı kongre vb. hiçbir etkinlik desteklenmemektedir.  

D21. Proje bütçelerinden çeviri harcamaları karşılanmamaktadır. Bu konudaki istisnai durumlar Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

D22. Proje bütçelerinden kongre bildiri kitabı hariç, kitap basımı giderleri karşılanmamaktadır.

D23. Proje bütçelerinden istatistiki analiz giderleri karşılanmamaktadır.

E. PROJE RAPORLARI

E1. Ara raporların otomasyona yüklenmesi yeterlidir.

E2. Sonuç raporu, teslim edilmediği takdirde Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 8-(1) Maddesi gereği proje kapsamında yapılan harcamalar geri alınacaktır. Sonuç raporunun mücbir nedenlerle teslim edilemediği durumlarda ise BAP Komisyonu karar verecektir.

 

NOT: Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması halinde ve hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve BAP Komisyonu kararları geçerlidir.   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__